Erfarenheter

Kulturmiljö

Altrusoft deltar i flera projekt för att bevara det nordiska kulturarvet.
Läs mer

Vård och omsorg

Våra konsulters kunnande bidrar till att läkare och patienter får den information och de läkemedel de behöver.
Läs mer

Utvecklingsmetodik

Altrusoft har lång erfarenhet av att göra systemutveckling effektiv med hjälp av agila metoder, testdriven utveckling, continuous integration/continuous delivery och virtualisering/container-teknik.
Läs mer

Kulturmiljö

Altrusoft är engagerat i bevarande, katalogisering och presentation av kulturarvet genom långvariga uppdrag för våra kunder KulturIT och Riksantikvarieämbetet.

För KulturIT utvecklar vi KulturNav, ett system för att dela och publicera referensinformation. Tidigare har KulturIT:s museikunder haft varsin uppsättning referensinformation om termer, historiska personer, platser, tidsperioder och händelser mm. KulturNav ger en gemensam plattform för informationen. Vi har också utvecklat Radius som är en ingång för att söka och presentera data från KulturNav.

Vi hjälper Riksantikvarieämbetets egna utvecklare med bland annat förvaltning av system som Fornsök/Fornminnesinformationssystemet och Kringla.

Vård-IT

E-hälsa är viktigt för oss.

Att använda digitala verktyg för att öka kvaliteten, spara resurser och ge jämlik hälsa och vård är ett utmärkt exempel på vad vi konkret menar med att förbättra samhället, miljön och livet för den enskilda människan.

Altrusoft deltar bland annat i framtagandet av stödsystem för att underlätta förskrivning av läkemedel.

Janusmed

Ett IT-baserat kunskapsstöd för säker läkemedelsanvändning genom livet
Janusmed är Stockholms läns landstings samlingsnamn för flera evidensbaserade beslut- och kunskapsstöd med producentobunden, kvalitetssäkrad information. Systemen är viktiga då de ger användare tillgång till den senaste forskningen och bidrar till bättre patientsäkerhet och högre effektivitet inom vården.

Ett namn, många system

Altrusoft har bidragit i utvecklingen av tjänster och delsystem för flera av kunskapsstöden.
Janusmed interaktioner – För att kontrollera om det finns risk vid samtidig användning av två läkemedel, att ett läkemedel ökar eller minskar effekten av ett annat läkemedel. Med redovisning om vilka konsekvenser interaktionen kan medföra och rekommendation om hur den bör hanteras.

Janusmed riskprofil – Ger information om hur kombinationer av läkemedel kan förstärka vanliga eller potentiellt allvarliga biverkningar, t.ex. ökad blödningsbenägenhet eller antikolinerga effekter.

Janusmed njurfunktion – Beräkning av njurfunktion och rekommendationer för dosering av läkemedel till patienter med nedsatt njurfunktion.

Övriga kunskapsstöd i Janusmed är fosterpåverkan, amning, biverkning, äldre, kön & genus.

Läs mer på www.vårdgivarguiden.se/janusmed

Eller använd systemet på janusmed.sll.se

E-recept

I dag är elektroniska receptförskrivningar en självklarhet. Altrusoft har tagit del i den spännande utvecklingen från början
Elektroniska receptförskrivningar, att läkaren från sitt journalsystem skickar recepten till apoteken, är idag en självklarhet. Recepthanteringen har på detta sätt blivit snabbare och säkrare och smidigare för både förskrivare och patienter.

I Stockholm sker såväl förskrivning som makulering av e-recept genom en gemensam tjänst. Denna säkerställer att informationen når fram till det nationella receptregistret hos eHälsomyndigheten på ett säkert sätt. Från receptregistret får sedan apotekskedjorna tillgång till e-recepten.

Djupt engagemang

Altrusoft har varit med i utvecklingen i ett tidigt skede från det att pappersrecept var dominerande till dagens läge där mer än 99% av recept är elektroniska. Vi har deltagit i framtagande, vidareutveckling och förvaltning av tjänsterna i Stockholm och utformandet av gemensamma tjänstegränssnitt och specifikationer.

Teknik

Effektiv utveckling

Effektiv utveckling handlar inte bara om att korta ledtider och minska kostnader. Lika viktigt är att

 • förstå kraven,
 • leverara det viktigaste först,
 • skapa trygghet för kunden och
 • öppna upp för konstruktiv delaktighet.

Är det något vi vill lyfta fram på Altrusoft så är det vår förmåga att åstadkomma just detta.

Vårt recept är både kraftfullt och inarbetat. Det vi fokuserar främst på är:

 • Agila metoder, för att säkerställa att de system vi utvecklar gör det användarna verkligen behöver när systemet är färdigt för drift (och inte det en kravexpert tror att användarna behöver när projektet startar).
 • Testdriven utveckling, för uppnå god kvalitet och ge trygghet vid ändringar.
 • Continuous integration, dvs att kontinuerligt bygga och testa systemen, för att upptäcka defekter så tidigt som möjligt.

Öppen källkod

Öppen Källkod är viktigt för oss därför att vi gjort valet att konkurrera främst med:

 • långsiktiga kundrelationer
 • nytänkande utveckling
 • anpassningsbara, flexibla, effektiva lösningar, och
 • kostnadseffektivitet

Baserat på 10 års erfarenhet anser vi inte att detta skulle vara möjligt utan Öppen Källkod.

Vi arbetar dagligen med Öppen Källkod. Därför kan vi också professionellt använda Öppen Källkod till våra kunders fördel.

Läs mer…

Programmeringsspråk och ramverk

Vi arbetar framför allt med webbaserade lösningar och vi jobbar med många spännande tekniker och ramverk. Några exempel från aktuella projekt är:

Linux, Virtualisering och helhetsåtaganden

För att kunna utnyttja serverresurser effektivt och för att effektivisera automatiserad administration och driftsättning är idag virtualisering en självklar grund. Altrusoft har i över 10 år jobbat dagligen med virtualisering. För våra kunder kan vi erbjuda ett helhetsåtagande antingen genom drift i vår egen miljö, i kundens miljö eller i en molntjänst. I vår Linuxbaserade servermiljö och hos våra kunder använder vi främst:

 • KVM, Linux-kärnans inbyggda virtualisering är den ledande öppna programvaran för fullskalig virtualisering.
 • Docker, lättviktsvirtualisering med container-teknik har snabbt blivit en populär metod för effektiv utveckling och drift.