Vård-IT

E-hälsa är viktigt för oss.

Att använda digitala verktyg för att öka kvaliteten, spara resurser och ge jämlik hälsa och vård är ett utmärkt exempel på vad vi konkret menar med att förbättra samhället, miljön och livet för den enskilda människan.

Altrusoft deltar bland annat i framtagandet av stödsystem för att underlätta förskrivning av läkemedel.

Janusmed

Ett IT-baserat kunskapsstöd för säker läkemedelsanvändning genom livet
Janusmed är Stockholms läns landstings samlingsnamn för flera evidensbaserade beslut- och kunskapsstöd med producentobunden, kvalitetssäkrad information. Systemen är viktiga då de ger användare tillgång till den senaste forskningen och bidrar till bättre patientsäkerhet och högre effektivitet inom vården.

Ett namn, många system

Altrusoft har bidragit i utvecklingen av tjänster och delsystem för flera av kunskapsstöden.
Janusmed interaktioner – För att kontrollera om det finns risk vid samtidig användning av två läkemedel, att ett läkemedel ökar eller minskar effekten av ett annat läkemedel. Med redovisning om vilka konsekvenser interaktionen kan medföra och rekommendation om hur den bör hanteras.

Janusmed riskprofil – Ger information om hur kombinationer av läkemedel kan förstärka vanliga eller potentiellt allvarliga biverkningar, t.ex. ökad blödningsbenägenhet eller antikolinerga effekter.

Janusmed njurfunktion – Beräkning av njurfunktion och rekommendationer för dosering av läkemedel till patienter med nedsatt njurfunktion.

Övriga kunskapsstöd i Janusmed är fosterpåverkan, amning, biverkning, äldre, kön & genus.

Läs mer på www.vårdgivarguiden.se/janusmed

Eller använd systemet på janusmed.sll.se

E-recept

I dag är elektroniska receptförskrivningar en självklarhet. Altrusoft har tagit del i den spännande utvecklingen från början
Elektroniska receptförskrivningar, att läkaren från sitt journalsystem skickar recepten till apoteken, är idag en självklarhet. Recepthanteringen har på detta sätt blivit snabbare och säkrare och smidigare för både förskrivare och patienter.

I Stockholm sker såväl förskrivning som makulering av e-recept genom en gemensam tjänst. Denna säkerställer att informationen når fram till det nationella receptregistret hos eHälsomyndigheten på ett säkert sätt. Från receptregistret får sedan apotekskedjorna tillgång till e-recepten.

Djupt engagemang

Altrusoft har varit med i utvecklingen i ett tidigt skede från det att pappersrecept var dominerande till dagens läge där mer än 99% av recept är elektroniska. Vi har deltagit i framtagande, vidareutveckling och förvaltning av tjänsterna i Stockholm och utformandet av gemensamma tjänstegränssnitt och specifikationer.