Etisk Profil

Vi ställer höga krav på oss själva

Vi har tydliga och väl genomtänkta etiska riktlinjer som vi tillämpar i vårt dagliga arbete.

Altrusoft strävar inte bara efter att utveckla fullödiga och kostnadseffektiva lösningar, vi lägger även stor vikt vid vilka uppdrag vi väljer och hur vi utför dem.

Vår värdegrund skall såväl garantera trovärdighet, kundnytta och kostnadseffektivitet för att bygga ett företag som inspirerar, både oss och vår omgivning.

Altrusoft arbetar aktivt med att göra vår värdegrund tydlig, både inom företaget och för vår omvärld. Då kan vi med trovärdighet underbygga vårt erbjudande, teori och praktik skall bilda en enhet, aldrig vara åtskilda.

Tydliga och genomtänkta etiska riktlinjer för handel, vandel och kommunikation med omvärlden måste därför styra våra handlingar på ett konsekvent sätt.

De riktlinjer som följer nedan är inte heltäckande men ger en god fingervisning om hur Altrusoft agerar som IT-konsulter.

Riktlinjer för val av verksamhet

Enbart etiskt acceptabla tillämpningar

Altrusoft strävar efter att använda IT för att förbättra samhället, miljön och livet för den enskilda människan.

Altrusoft arbetar inte med militära tillämpningar, spel om pengar, pornografi eller tillämpningar som använder våld i underhållningssyfte.

Altrusoft utvecklar inte tillämpningar som marknadsför eller söker påverka konsumenter att välja produkter som är ohälsosamma, beroendeframkallande eller som har en negativ påverkan på miljön.

Respekt för den enskildes integritet

Altrusoft arbetar inte med programvara som syftar till att övervaka och registrera enskilda människors beteenden eller åsikter. Undantag kan medges om berörda har givit sitt medgivande, om ett folkrättsligt väl förankrat, offentligt och demokratiskt fattat beslut ligger som grund eller inom forskningsprojekt med garanterad anonymitet.

Altrusoft arbetar inte med programvara som sprider information som uppenbart kan upplevas som störande, kränkande eller oönskad.

Riktlinjer för val av teknik

Öppen källkod och öppna standarder

Altrusoft rekommenderar starkt att nyttja öppen källkod och öppna standarder samt att avstå från att investera i proprietära lösningar om inte ändamålet absolut kräver detta.

Vi gör detta för vi är övertygade om att öppna standarder och öppen källkod i de allra flesta fallen är mycket kostnadseffektiva, att de ger frihet för kunden och att de erbjuder många tekniska fördelar. Med hänsyn till ingångna avtal och förpliktelser gentemot kund strävar vi därför efter att bidra till ökad spridning och utveckling av tekniker baserade på öppen källkod.

I vårt agerande får våra preferenser för öppen källkod emellertid aldrig sättas före kundens behov och lönsamhet. Våra kunder verkar i en värld där öppna och proprietära lösningar samverkar. Altrusoft använder och integrerar därför proprietära produkter när detta är ändamålsenligt.

Specifikt gäller att när öppna alternativ ur ett ekonomiskt eller tekniskt perspektiv inte är att betrakta som ett fullgott alternativ fokuserar Altrusoft på att se till att kunden når bästa resultat och om möjligt behåller möjligheten att välja öppna lösningar i framtiden.

Återanvändning, spetsteknik och egenutveckling

Altrusoft rekommenderar starkt när så är möjligt att nyttja, anpassa och bygga vidare på befintliga lösningar samt existerande fungerande och väl beprövad teknik.

Egenutveckling och användning av experimentell teknik är ändamålsenlig och kan vara nödvändig då befintliga lösningar saknas eller då specifika väl underbyggda krav föreligger.

Våra egna mål, ambitioner och teknikintresse får aldrig sättas före kundens reella behov och lönsamhet.

Riktlinjer för val av arbetssätt

Stegvis förbättring och inkrementell utveckling

Av erfarenhet vet vi att stora steg utan återkoppling och utvärdering ökar risker och kostnader och till och med kan medföra att hela projekt går om intet.

Altrusoft avråder från att byta etablerade metoder och fungerande lösningar utan starka skäl och förespråkar förbättring i små väl motiverade steg av all verksamhet.

Altrusoft förespråkar testdriven, inkrementell och agil utveckling och avråder från att använda tungrodda och svårhanterliga utvecklingsprocesser.

Rätt nivå på specifikation och dokumentation

Försummelser i arbetet med kravspecifikation kan i extremfall medföra att fel system utvecklas. Bristfällig dokumentation kan försvåra eller rent av omöjliggöra underhåll, vidareutveckling eller felrättningar.

Samtidigt riskerar en specifikation som inte prövats praktiskt, att bli oanvändbar, oavsett hur väl genomarbetad den är.

Altrusoft förespråkar därför starkt ordning och reda genom specifikationer och adekvat dokumentation. Vi avråder samtidigt från överarbete, som omfattande analyser och modelleringsinsatser som saknar praktisk förankring, stegvisa utvärderingar eller tydliga behov.

Riktlinjer för relationen med kunden

Väl underbyggda rekommendationer

Altrusofts rekommendationer ska alltid kunna motiveras genom goda exempel, konkret lönsamhet och kundnytta. Våra erbjudanden skall ge valfria (icke tvingande) mervärden och möjligheter.

Ingen vinning genom tredjepartsprodukter

Altrusoft rekommenderar aldrig en tredjepartsprodukt utan att tydligt för kund redovisa vår koppling till leverantören och eventuell vinst för oss. Vi undviker sådana vinster och har dem aldrig som mål.

Trovärdighet och långsiktighet går före allt

Vår trovärdighet och långsiktighet är ovillkorliga. Har vi t ex inte förmågan eller kompetensen att prestera en riktigt bra lösning till ett konkurrenskraftigt pris rekommenderar vi våra konkurrenter.

Utbytbar leverantör

Altrusoft verkar för att i allt ge kunden maximal trygghet och undvika alla former av leverantörslåsningar. Vi agerar aldrig i syfte att göra en kund beroende av oss utan kunden skall när som helst kunna byta leverantör utan onödiga kostnader. Däremot arbetar vi naturligtvis för att aldrig skall finnas några skäl för kunden att göra det!